Zadanie 4 realizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Opis zadania

Konsorcjum naukowo-badawcze

Zadanie badawcze nr 4 realizowane jest przez
konsorcjum naukowo - przemysłowe powołane w Krakowie w dniu 15.12.2010 roku.

W skład konsorcjum wchodzą:

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie - LIDER Konsorcjum
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach - Członek konsorcjum
Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie - Członek konsorcjum
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju - Członek konsorcjum
Kompania Węglowa S.A. w Katowicach - Członek konsorcjum

Cel główny Zadania badawczego:

Celem głównym Zadania badawczego jest opracowanie innowacyjnych środków i efektywnych metod odmetanowania górotworu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
w warunkach dużej koncentracji wydobycia, wraz z ich doświadczalną weryfikacją.

Cele szczegółowe Zadania badawczego:

1. Analiza dotychczas stosowanych rozwiązañ dotyczących odmetanowania calizny i zrobów w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
2. Ocena wpływu parametrów geometrycznych otworów drenażowych, rodzaju ich uszczelnienia, rodzaju skał w profilu geologicznym, parametrów geologicznych złoża oraz stanu robót górniczych i parametrów sieci wentylacyjnej w rejonie wykonywania otworów odmetanowania na efektywność odmetanowania
(poprzez badania teoretyczne i doświadczalne),
3. Ocena wpływu parametrów systemu odmetanowania
(w tym parametrów stacji oraz struktury i charakterystyki sieci odmetanowania) na jego efektywność
(poprzez badania teoretyczne i doświadczalne),
4. Ocena wpływu odmetanowania na wzrost zagrożenia pożarowego w zrobach,
5. Opracowanie metod kontroli i regulacji parametrów pracy systemu odmetanowania w celu uzyskania bezpiecznej pracy systemu i kopalni oraz osiągnięcia maksymalnej efektywności odmetanowania,
6. Opracowanie innowacyjnych środków i efektywnych metod odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia wraz z ich doświadczalną weryfikacją.


2011