Zadanie 4 realizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Pozostałe zadania badawcze

Pozostałe zadania badawcze projektu strategicznego
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W KOPALNIACH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica uczestniczy w realizacji pozostałych zadań badawczych:
Zadanie 1. "Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją"

W zadaniu 1 AGH realizuje następujące etapy:
Etap 3. Ocena podstaw obowiązujących kategoryzacji zagrożenia metanowego i pożarami endogenicznymi wraz z oceną metodyki ich oznaczeń.
Etap 6. Weryfikacja definicji zagrożenia metanowego i pożarami endogenicznymi pod katem ich ścisłości i tożsamości znaczeń.
Etap 9. Porównanie kategoryzacji zagrożenia metanowego i pożarami endogenicznymi w górnictwie polskim i innych krajów, w szczególności wiodących w technologiach wydobycia (m.in. USA, Australia, Rosja, Ukraina).
Etap 14. Opracowanie nowej kategoryzacji dla zagrożenia metanowego.
Zadaniem 1 kieruje Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Zadanie 2. "Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo - pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny".

W zadaniu 2 AGH realizuje następujące etapy:
Etap 2. Ocena zalet i wad eksploatacji od granic pola w warunkach występowania zagrożeń metanowo - pożarowego, w tym eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia
Etap 9. Zasady lokalizacji wewnątrz rejonowych tam bezpieczeństwa oraz ustalenie lokalizacji, jakości i ilości środków do aktywnego zwalczania pożarów.
Etap 11. Ustalenie dodatkowego zabezpieczenia prądów schodzących.
Etap 13. Opracowanie zasad lokalizacji punktów wymiany zużytych aparatów indywidualnej ochrony dróg oddechowych dla załogi oraz wybór odpowiednich typów tych aparatów.
Etap 15. Opracowanie sposobów odpowiedniego oznakowania dróg ucieczkowych na wypadek małej widoczności w przypadku zadymienia.
Zadaniem 2 kieruje Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Zadanie 3. "Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny".

W zadaniu 3 AGH realizuje następujące etapy:
Etap 2. Analiza obowiązujących metod oceny zagrożenia metanowego wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki oraz stosowanych w światowym górnictwie pod kątem ich skuteczności i przydatności w obecnych warunkach geologiczno - górniczych.
Etap 5. Sformułowanie warunków i kryteriów pobierania prób powietrza ze zrobów ściany i przestrzeni otamowanych wraz z analizą i interpretacją wyników oraz oceną wpływu działań profilaktycznych (uszczelniania zawału, inertyzacji i konsolidacji zrobów, odmetanowania) dla bieżącej oceny stanu zagrożenia metanowego w rejonach wentylacyjnych.
Etap 14. Opracowanie wytycznych oraz zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego w wyrobiskach kopalni i zrobach wraz z ich doświadczalną weryfikacją .
Zadaniem 3 kieruje Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie

Zadanie 5. "Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych".

W zadaniu 5 AGH realizuje następujące etapy:
Etap 9. Pomiary mikroklimatu i weryfikacja wyników pomiarowych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej
Etap 26. Bilans cieplny człowieka - obliczenia numeryczne
Zadaniem 5 kieruje Politechnika śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Instytut Eksploatacji Złóż w Gliwicach

Zadanie 7. "Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego".

Zadaniem kieruje Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

Zadanie 8. "Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych".

W zadaniu 8 AGH uczestniczy jako konsorcjant.
Zadaniem kieruje Główny Instytut Górnictwa w Katowicach2011